Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/u1637p18875/domains/vanrompaeytravel.be/public_html/wp-content/plugins/mainwp-child/mainwp-child.php on line 39
Privacy policy | Van Rompaey Travel Privacy policy | Van Rompaey Travel

Privacy Policy

Inleiding

Van Rompaey Travel respecteert het recht op privacy. We leggen je in deze privacyverklaring graag uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Van Rompaey Travel is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens die wij via de email of bij een bezoek aan het kantoor hebben verkregen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming; o.m. de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de nieuwe Europese richtlijn ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’ in werking tredende op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je een reservatie maakt, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Van Rompaey Travel. In het kader van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten leggen wij een aantal van jouw persoonsgegevens vast, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, geslacht, adres, nationaliteit, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, paspoortgegevens, persoonlijke reisvoorkeuren. Persoonlijke gegevens worden ten allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Belgische wettelijke privacy voorschriften. We hebben alle redelijke maatregelen en geëigende veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. Door gegevens aan Van Rompaey Travel door te geven, stem je ermee in dat deze worden verwerkt en worden opgeslagen.

Doeleinden gegevensverwerking

Het verzamelen en verwerken van alle persoonlijke gegevens gebeurt volgens de Belgische wettelijke privacy voorschriften. Alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van jouw reis, worden verzameld en aan zorgvuldig geselecteerde partners doorgegeven. Die partners en onze medewerkers zijn hierbij gebonden aan geheimhoudingsplicht. De verstrekte persoonsgegevens worden door Van Rompaey Travel verwerkt om je de gevraagde reis aan te bieden, je een persoonlijk programma op maat aan te bieden of om contact met je op te nemen naar aanleiding van de door jouw verstuurde aanvraag.

Indien je een reisovereenkomst sluit met Van Rompaey Travel worden de door jouw verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst uit te voeren. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot de boeking; zoals onder andere facturatie, informatieverstrekking over de reis, het in orde brengen van het visum en de verzekering en de reservaties (inclusief hotels, vlucht-, trein- en bustickets, huurwagen, excursies, inkomgelden…) bij de Belgische touroperator, lokale agent en luchtvaartmaatschappij.
Daartoe verstrekt Van Rompaey Travel enkel de benodigde gegevens aan onze partners ter plekke. Daarna is de betreffende partner verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Wij hebben met onze partners afgesproken dat zij de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken en/of verkopen.

Als je een reisproduct of dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of een andere vorm van vervoer, groepsreis of verzekering, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens buiten België of de Europese Economische Ruimte (EER) bekendmaken en verwerken om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren.
Wij zullen jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers die de uiteindelijke diensten en/of producten aan jou verstrekken die je bij ons geboekt hebt (bijvoorbeeld hotels).
Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld door overheidsinstanties op vertrek– en aankomstpunten dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens exact moeten worden verstrekt, kan verschillen per bestemming. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat jouw gegevens volgens onze regels behandeld worden.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Als Van Rompaey Travel wordt overgenomen door een andere partij kunnen jouw persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen. In alle andere gevallen worden jouw gegevens niet verstrekt aan derden, behalve indien Van Rompaey Travel op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te kunnen leveren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden. Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

Beveiliging

Van Rompaey Travel respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Van Rompaey Travel. Derden hebben geen toegang tot deze administratie. Alleen de personen die hiertoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot de gegevens relevant voor de uitvoering van hun opdracht.
Van Rompaey Travel heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou meegedeelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Je beschikt ten allen tijde over een kosteloos recht van toegang tot deze gegevens, verbetering ervan of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je inzage in jouw gegevens wil hebben of Van Rompaey Travel wil verzoeken jouw gegevens aan te passen of te verwijderen, kan je een e-mail sturen naar griet@vanrompaeytravel.be.
Wij zullen binnen een termijn van 30 dagen voldoen aan jouw verzoek. Je kan ook contact met ons opnemen als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken.
Gelieve in dit geval een schriftelijke klacht te sturen naar Van Rompaey Travel, ter attentie van Griet Van Rompaey, Rode Kruislaan 7, 2400 MOL in België.

Van Rompaey Travel zal er alles aan doen om klachten op te lossen, maar indien je niet tevreden bent met onze reactie, kan je een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming (www.privacycommission.be). Tenslotte kan Van Rompaey Travel je bijkomende informatie vragen om jouw identiteit te verifiëren vooraleer we je verzoek of klacht behandelen. Als je contact met ons opneemt in naam van iemand anders, kunnen we je tevens om extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat je bevoegd bent om zo’n verzoek of klacht in te dienen.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Van Rompaey Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring vervangt alle vorige versies. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. Het meest actuele privacy beleid is het laatst gewijzigd in mei 2018.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en marketingverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar griet@vanrompaeytravel.be of per brief aan:

Van Rompaey Travel BVBA – Rode Kruislaan 7 – 2400 MOL – 014 313851
Licentienummer: 1291
Aangesloten bij VLARA – Verzekerd bij Amlin Insurance SE LXX050365
BE0 436 072 705